top of page
Veštačenja

Veštačenja

        VEŠTAČENJE (EKSPERTIZA) predstavlja korišćenje znanja i iskustva različitih nauka i struka (sa izuzetkom pravne) u utvrđivanju i razjašnjavanju činjenica koje su predmet postupka.Veštačenje se obavlja kada je za utvrđivanje ili ocenu neke činjenice u postupku potrebno stručno znanje. VEŠTAK (EKSPERT) je lice koje vrši veštačenje i koje raspolaže potrebnim stručnim znanjem za utvrđivanje ili ocenu neke činjenice u postupku.

Sudsko-medicinska veštačenja predstavlja primenu medicinskog znanja i iskustva u pravnoj praksi u cilju utvrđivanja ili razjašnjenja određenih medicinskih činjenica koje su od značaja za pravosudne organe, pravna i fizička lica. Zavod za sudsku medicinu Niš predstavlja stručnu ustanovu za obavljanje sudsko-medicinskih veštačenja za potrebe pravosudnih organa (tužilaštva, sudovi), pravnih i fizičkih lica.

Nudimo Vam link sa dokumentom koji sadrži Zakonik o krivičnom postupku Srbije.

Predmeti sudsko-medicinskih veštačenja:

1. VEŠTAČENJE ŽIVIH OSOBA

- veštačenje telesnih povreda (telesni pregled povređenih lica)

- veštačenje opšteg zdravstvenog stanja i telesne/zdravstvene sposobnosti

- veštačenja u sklopu krivičnih dela protiv života i tela, braka i porodice (nasilje u porodici, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, starih osoba i dr.), protiv zdravlja ljudi, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dr.

- veštačenja u vezi sa poremećajem polnog nagona, oplodne i snošajne moći, trudnoćom, pobačajem i porođajem

- identifikacija živih osoba

- veštačenje delova živih osoba (amputirani delovi tela)

- veštačenje pola (promena pola iz medicinskih razloga)

- veštačenje spornog očinstva/materinstva i srodstva

- veštačenje stanja alkoholisanosti

- veštačenje trovanja, sumnje na trovanje ...

 

2. VEŠTAČENJE LJUDSKIH LEŠEVA I DELOVA LEŠEVA

- sudsko-medicinska obdukcija, sudsko-medicinska ekshumacija u sklopu krivičnih dela protiv života i tela, polne slobode, braka i porodice, zdravlja ljudi,       bezbednosti javnog saobraćaja i dr.

- identifikacija leševa i delova leševa

3. VEŠTAČENJE ŽIVIH I UGINULIH ŽIVOTINJA I NJIHOVIH DELOVA

- pregled živih ili uginulih životinja vrši se u slučajevima sodomije

- veštačenje povreda nanetih od strane životinja, besnila i drugih zaraznih bolesti koje se prenose putem životinja

- identifikacije delova tela i/ili delova skeleta životinja

- forenzička entomologija

 

4. VEŠTAČENJE KOSTIJU I BIOLOŠKIH TRAGOVA

- utvrđivanje porekla i starosti skeletnih ostataka

- veštačenje bioloških tragova: krv, dlake, semena tečnost, pljuvačka, mleko i kolostrum, izmet, mokraća itd.

- kompleksne analize bioloških tragova vrše se u laboratoriji za forenzičku analizu, toksikološko-hemijskoj laboratoriji i DNK laboratoriji

 

5. VEŠTAČENJE PREDMETA

- veštačenje odeće i delova odeće

- veštačenje predmeta za ličnu upotrebu (npr. sredstva za ličnu higijenu, posteljina i drugo)

- veštačenje povrednih oruđa

- veštačenje povrednih oružja

6. VEŠTAČENJE NA OSNOVU SUDSKIH SPISA

- veštačenje na osnovu podataka iz spisa predmeta sa medicinskom dokumentacijom

bottom of page