top of page
Traseologija

Traseologija

       Laboratorija za biološke tragove

 

Biološki tragovi (krv, pljuvačka, sperma, epitelne ćelije i dr.) su ključni dokazi u forenzici za dokazivanje krivičnih dela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata.

Biološki tragovi mogu biti od krucijalnog značaja za otkrivanje postojanja krivičnog dela, određivanje mesta odigravanja kritičnog događaja, utvrđivanje načina izvršenja krivičnog dela, identifikaciju povrednog oruđa i oružija, utvrđivanje aktivnosti (načina kretanja) žrtve i osumnjičenog, identifikaciju učesnika događaja i dr.

Inače, za forenzičku nauka koja se bavi biološkim tragovima i mehanizmima prenosa i nastanka tragova u našoj zemlji se koristi arhaični naziv traseologija.

   U novootvorenoj Laboratoriji za biološke tragove u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu, u cilјu pronalaženja bioloških tragova, utvrđivanja njihovog rasporeda i porekla, vrše se sledeće analize:

- analiza dostavlјenih predmeta (npr. lični predmeti napadača i žrtve poput odeće, obuće i drugih ličnih predmeta)

- analiza dostavljenih povrednih oruđa i oružja (npr. nož, pištolј, puška, motka, kamen i dr.)

- neposredni pregled aktera kritičnog događaja (napadača, žrtve i dr.)

- analiza predmeta izvan Zavoda (npr. nepokretni ili veći predmeti i sl.)

- analiza predmeta i tragova na licu mesta (npr. tokom uviđaja ili naknadno)

   Laboratorija za biološke tragove je opremlјena najsavremenijim optičkim uređajima izuzetnih karakteristika (stereomikroskop, mikroskopska lupa, infracrvena kamera, ultralјubičasta lampa, namenske forenzičke lampe izmenjive talasne dužine i dr.), internacionalno priznatim imuno-hromatografskim testovima za utvrđivanje porekla bioloških tragova (presumptivni-verovatni i konfirmatorni-potvrđujući testovi), hemijskim testovima za vizuelizaciju nevidlјivih tragova i dr. Analize vrši tim eksperata veštaka obučavanih u referentnim i akreditovanim svetski priznatim forenzičkim ustanovama.

    Novina koju pravosudnim organima u Srbiji nudi Laboratorija za biološke tragove Zavoda za sudsku medicinu u Nišu je Analiza obrazaca krvnih mrlja (Bood Stain Pattern Analysis - BPA).

 

    Analiza obrazaca krvnih mrlja (Bloodstain pattern analysis - BPA) predstavlja disciplinu koja koristi znanja i naučne metode iz područija biologije, medicine, fizike i matematike i na osnovu distribucije, izgleda, oblika i veličine krvnih mrlja pruža objašnjenja o vrsti mrlja i mehanizmu njihovog nastanka. Analiza se vrši direktnim uvidom mesta zločina ili uvidom u fotografije, uz analizu odeće i oružija/oruđa, kao i na osnovu podataka iz medicinske dokumentacije, obdukcionog zapisnika, skica, dijagrama, zapisnika sa uviđaja i dr. Kada se ova analiza u istražnom postupku primeni pravovremeno i na adekvatan način, dobijaju se podaci od neprocenjivog značaja o položaju žrtve u trenutku povređivanja, o vrsti i pravcu dejstvujuće sile, o mehanizamu kojim je trag krvi nastao, o međusobnom položaju žrtve i napadača u vreme krvoprolića, uz mogućnost određivanja i naknadnih kretanja i aktivnosti aktera kritičnog događaja.

 

    Analiza obrazaca krvnih mrlja omogućava:

- određivanje trodimenzionalnog dela prostora u kome je obrazac prskanja nastao;

- određivanje mehanizma kojim je obrazac prskanja nastao;

- određivanje načina nastanka krvne mrlјe na dokaznom objektu;

- određivanje položaja žrtve, napadača i predmeta na licu mesta u vreme krvoprolića;

- utvrđivanje naknadnih kretanja i aktivnosti aktera kritičnog događaja;

- utvrđivanje radnji i aktivnosti u cilјu prikrivanja krivičnog dela;

- potvrdu ili opovrgavanje iskaza stranaka u postupku;

- dodatni kriterijum za procenu vremena smrti.

 

    Međunarodna asocijacija analitičara krvnih mrlja (International assotiation of bloodstain pattern analists - IABPA) osnovana je 1983. godine i trenutno okuplja nešto više od 1000 eksperata širom sveta koji se na naučnim osnovama bave interpretacijom tragova krvi. Analizom tragova krvi se bave eksperti edukovani u ustanovama  akreditovanim od strane IABPA. Zavod za sudsku medicinu u Nišu je jedina ustanova u Srbiji i na regionu Jugoistočne Evrope koja se bavi interpretacijom tragova krvi na način kako se radi u najrazvijenim zemljama u svetu. U zemljama kao što su SAD, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Holandija, Švedska, Australija i dr., postojanje centara za ovakvu vrstu forenzičkih veštačenja je pravilo, a ne izuzetak. Pored adekvatne edukacije kadrova, za bavljenje ovim poslom neophodna je i prateća savremena oprema kojom naša ustanova raspolaže.

_DSC1060.jpg

   

     Preporuke tužilaštvima

 

   1. Konsultovati tim eksperata Laboratorije za biološke tragove Zavoda za sudsku medicinu u Nišu pre početka uviđaja lica mesta kod sumnje na postojanje krivičnog dela iz oblasti krvnih i seksualnih delikata:

-    ubistvo: uvek

-    pokušaj ubistva: naročito ako postoje povrede kod napadača i žrtve

-    seksualni delikt: uvek

-    teška telesna povreda: naročito ako postoje vidlјivi tragovi krvi i/ili otvorene povrede na telima aktera kritičnog događaja

 

  2. Dostaviti izuzeti materijal na analizu Zavodu za sudsku medicinu u Nišu nakon završetka uviđaja lica mesta, eventualno uz konsultaciju sa policijskim kriminialističkim tehničarem i po potrebi sa timom eksperata Laboratorije za biološke tragove Zavoda za sudsku medicinu u Nišu:

-    garderoba: odeća i obuća napadača, žrtve i drugih lica

-    povredna oruđa/oružja: nož, pištolј, puška, palica, kanap, kamen i dr.

-    predmeti iz okruženja: predmeti na kojima su registrovani tragovi ili se sumnja da tragovi postoje, dok je veće i nepokretne predmete moguće pregledati na licu mesta

-    ostalo: lični predmeti (intimni ulošci, brijač i dr.), opušci, čaure, brisevi...

bottom of page