top of page
Patohistologija

Lekarsko uverenje

     Lekarsko uverenje o telesnim povredama predstavlja medicinski dokument koji se izdaje na lični zahtev punoletnih lica, odnosno na zahtev roditelja/staratelja za maloletna lica, isključivo uz važeći lični identifikacioni dokument sa fotografijom (licna karta, pasoš).

 

Lekarsko uverenje o telesnim povredama se izdaje na osnovu:

- medicinske dokumentacije

- neposrednog pregleda

- medicinske dokumentacije i neposrednog pregleda

    Dijagnostika povreda i njihova kvalifikacija najpouzdanije se vrši na osnovu pregleda povređenog lica, najbolje neposredno posle povređivanja, odnosno u vreme kada su povrede vidljive golim okom.

Veliki problem u praktičnom ekspertiznom radu predstavlja neadekvatno sačinjena i manjkava medicinska dokumentacija sačinjena od strane lekara lečilaca, koja je neupotrebljiva za pouzdanu klasifikaciju i kvalifikaciju povreda, odnosno za kvalitetnu ekspertizu. Pravovremeno i adekvatno dokumentovanje povreda od strane lekara Zavoda je često od krucijalnog značaja ne samo za determinaciju povreda, već i za tok i ishod postupka pred pravosudnim organima. U lekarskom uverenju se opisuju povrede koje je pregledano lice zadobilo prema sudskomedicinskim kriterijumima, povrede se imenuju - klasifikuju (vrsta povreda), opredeljuje se mehanizam njihovog nastanka i vrši se njihova kvalifikacija tj. određuje se stepen oštećenja zdravlja do kog su te povrede dovele (laka ili teška telesna povreda). Zahtev za izdavanje lekarskog uverenja se podnosi lično u Zavodu, svakog radnog rada u periodu od 08 do 13 časova.

    Nakon podnošenja zahteva i izmirenja troškova (direktno na blagajni Zavoda), obavlja se neposredni pregled, uvid u medicinsku i drugu dokumentaciju (ukoliko ista postoji). Lekarsko uverenje se izdaje istog dana, a samo izuzetno, kada to priroda slučaja nalaže (npr. potreba za dodatnom dijagnostikom i sl.) lekarsko uverenje se izdaje kasnije.

bottom of page