top of page
akreditStr.ancor

ОПШТА ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА ЗАВОДА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ НИШ

ДЕО ПРВИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Општим условима пословања  утврђују се услуге које лабораторија Завода за судску медицину (у даљем тексту: Завод) пружа својим корисницима и уређује се закључивање и извршавање свих уговора које Завод склапа са својим корисницима у циљу извршавања лабораторијских услуга.

Општи услови пословања се примењују на све односе између Завода и корисника настале по основу уговора. Моментом закључења уговора сматра се да су  ОУП прихваћени од стране корисника који је захтевао лабораторијску услугу и тако ОУП постају саставни део сваког закљученог уговора.

Члан 2.

Опште услове, као и њихове измене и допуне, Завод истиче на видном месту у пословним просторијама и на интернет презентацији на српском језику.

Завод је у обавези да клијенту омогући да се упозна са Општим условима, да му прижи одговарајућа објашњења и инструкције које се односе на примену ових услова у вези са одређеном услугом од стране за то професионално оспособљених запослених, као и да му, на његов захтев, у писаној форми ини на другом трајном носачу података, достави те услове.

Члан 3.

Обављањем делатности у складу са Законом о здравственој заштити  релевантним подзаконских прописима, Завод   омогућава пружање озбиљне лабораторијске дијагностике на основу које се корисницима пружају адекватне и квалитетне   услуге.

У складу са принципима добре судско медицинске праксе , Завод обавља своју делатност уважавајући правила судско медицинске етике, уз свест о томе да само стучно лице може на основу свог знања, искуства, као и других дијагностичких метода доносити закључке, при чему је лабораторијска дијагностика само једна од дијагностичких метода.

Завод поседује модерну опрему и апрате развијене за употребу у судској медицини, у свом раду се придржава принципа   и испуњава услове прописане Правилником о условима у погледу објеката, опреме,средстава за рад као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава лабораторија.

ДЕО ДРУГИ

Садржина уговора

Члан 4.

Све понуде Завода су информативне и необавезујуће и као такву у складу са чл.35. Закона о облигационим односима представљају само позив да се учини понуда под условима објављеним у ОУП и на интернет презентацији Завода.

Уговори које закључује Завод закључују се између Завода и правних лица за обављање судско медицинске делатности, односно физичких лица која сносе трошкове лабораторијске услуге.

Члан 5.

Сви споразуми које склапа и све услуге које пружа Завод се закључују однсоно пружају се искуључиво на основу ових ОУП и истовремено искључују ОУП корисника укоилко се налазе у супротности са ОУП које примењује Завод.

У случајевима када Завод примењује ОУП корисника уместо сопстсвених,такво одступање је могуће само ако је у писменој форми Завода по претходно упућеној писаној понуди корисника прихватио кориснике ОУП.

Члан 6.

У случајевима када корисник изричито захтева уговарање услова другачијих од оних предвиђених ОУП , Завод ће са корисником сачинити посебан уговор о пружању услуге.

У случају састављања посебног уговора са корисником уколико било која од одредби уговора постане неважећа то неће утицати на вањаност осталих одредби уговора и уговорених обавеза. Законсе одредбе и одредбе ОУП у том случају мењају неважеће одредбе закљученог уговора.

Уколико нема адекватне законске одредбе уговорене стране се обавезују да у смислу неважеће одредбе обезбеде нови договор којим употпуњују уговор у најбољем правном и економском смислу ,а у складу са циљем и сврхом закљученог уговора.

Део трећи

Закључење уговора и извршавање уговорних обавеза

Члан 7.

Попуњавањем и потписивањем Захтева за испитивање од стране клијента, било да је то правно или физичко лице, сматра се да је клијент упознат са садржајем актуелног ценовника лабораторијских анализа, као и са Општим условима пословања.

Сматра се да је уговор о пружању услуге закључен у моменту када је од сттране запосленог овлашћеног лица у Заводу задуженог за пријем узорака извршен пријем узорака и Захтева за испитивање.

Од захтевног испитивања је могуће одустати до тренутка док није отпочео процес испитивања узорака, при чему се под отпочињањем процеса испитивања узорка сматра евидентирање узорака у послоним књигама Завода.

У случају да до одустанка од захтевног испитивања дође након отпочињања процеса испитивања узорака, Завод задржава право да наплати цену испитивања у целости.

Члан 8.

Процењено време трајања лабораторијске услуге саопштава се кориснику приликом закључења уговора, с тим да су саопштени рокови издавања извештаја – обраде узорака оквирно време трајања испитивања и представљају само очекивано време у одеалној ситуацији.

За доцњу издавању извештаја о испитивању изазваном од стране трећег лица,добављача поште или курисрске службе, Завода не преузима одговорност.

У случају доцње у издавању извештаја о испитивању која није настала директно због неодговорности у раду лабораторије, корисник нема право на умањење трошкова испитивања.

Завод задржава право да кориснику пошаље прелиминарну и/или делимични извештај о испитивању и то у случајевима када се из истог захтева више различитих анализа са различитим дужинама трајања.

Члан 9.

Уколико је наручилац испитивања истовремено и лице које сноси трошкове испитивања, корисник услуге је искључиви и једини власник извештаја о испитивању.

Део четврти

Цене услуга

Члан 10.

Све цене које су наведене у актуелном ценовнику лабораторијских анализа за   садрже тренутно примењиван ПДВ.

Све услуге које Завод пружа у обављању своје делатности фактуришу се корисницима са роком плаћања у складу са законом.

 

Део пети

Одговорност

Члан 11.

Узорак лошег квалитета је узорак које узет супротно упуствима изнетим на интернету презентацији Завода о начину узимања узорака и супротним упутствима о коришћењу материјала намењених процедурама узимања узорака .

Завод није одговоран за индетификацију и означавање узорка. За идентификацију и означавање узрока је одговорно искључиво лице које је обавило узроковање.

У случају грешке у испитивању или грешке у мерење Завод се сматра одговрним због недостатка у контроли квалитета, грешке у преносу података, осим уколико до грешке није дошло намерно или крајном непажњом.

Лабораторија је одговорна за и обавезна да се све лабораторијске активности спорведу непристрасно и не сме да дозоволи да комерцијални, финансијски или други притисци компромитују непристрасан рад.

Део шести

Заштита података

Члан 12.

Сви подаци о корисницима услуга Завода и пацијентима ће бити складиштени и обрађивани у складу са релеватним одредбама Закона о заштити података о личности и другим релевантним прописима.

Сви подаци о пацијентима односно подаци о испитивању доступни су искључиво кориснику који је узорак/ке послао на испитивање.

Корисник услуге има у складу са Законом о заштити података о личности право увида у оне информације које се односе на њега, а којима располаже Завод, као и да буде истинито и  потпуно обавештен о томе у којим збиркама се налазе подаци о њима,ко су корисници података које врсте података се користе и у коју сврху, као и то коме и који се подаци о њему   преносе.

Право увида у податке који се односе искључиво на корисника и његов   налаза.

Део седми

Политика приватности

Члан 13.

Све информације које настају у току процеса испитивања сматрају се поверљивим. О било каквом поступању са подацима било да су иницирани од особља или од стране званичних државних органа лабораторија је дужна да корисника обавести о истом.

Завод задржава право да податке које добије од корисника објави на својој интернет презентацији при чему је дужан да објављивање података врши искључиво у маркетиншке сврхе. Овако коришћени подаци морају се користити само и искључиво као анонимни подаци. Уколико корисник захтева да се информације које се односе на њега и пацијента уклоне са сајта, Завод је дужан да исте уклони.

Завод има право да резултате о испитивању користи као анонимне податке у оквиру научних радова или за стручна усавршавања,углавном о облику статистчки одрађених података.

Део осми

Правна регулативна и надлежност за решавање спорова

Члан 14.

У случају наступања спора у вези са тумачењем уговорних одредби и испуњењем уговорних обавеза примењују се релевантни прописи Републике Србије којима су уређени облигациони односи .

За решавање насталих спорова у вези са закљученим уговорима надлежан је Привредни суд у Нишу.

 

У Нишу                                                                                        Директор Завода

​​​​​​​​

bottom of page