top of page
tox lab

Toksikologija

      Toksikološka laboratorija Zavoda formirana je 1970. godine. Laboratorija je godinama usavršavana u pogledu stručnosti kadrova i tehničke opremljenosti, da bi danas predstavljala vodeću toksikološku laboratoriju u Jugoistočnoj Srbije sa preko 15.000 analiza godišnje. Saradnju ostvarujemo sa zdravstvenim ustanovama, osnovnim i višim sudovima, osnovnim i višim javnim tužilaštvima, organima unutrašnjih poslova, vetrinarskim službama, pravnim subjektima i fizičkim licima. Relevantne i savremene analitičke tehnike se primenjuju u pripremi, identifikaciji i kvantifikaciji velikog broja otrova u najrazličitijim uzorcima materijala biološkog porekla. 

_DSC0640.jpg
_DSC0184_edited.jpg

Vrste biološkog materijala za analizu:

 • krv, plazma, serum 

 • urin

 • pljuvačka

 • povraćani sadržaj

 • kolostrum-mleko dojilje

 • tečnost staklastog tela oka leša

 • tkiva organa humanog i životinjskog porekla i dr.​

Toksikološka laboratorija je specijalizovana za sledeće analize: 

 • Forenzička toksikologija

 • Klinička toksikologija

 • Terapijski monitoring lekova

 • Testiranje na droge i psihoaktivne supstance

 • Analitika pesticida

_DSC0667_edited.jpg

      Vrste analiza

 

   Lekovi: analgoantipiretici, benzodiazepini, anestetici, antiaritmici, antidepresivi, antiemetici, antihipertenzivi, barbiturati, antikonvulzivi i antiepileptici, antikoagulansi, antimikotici, antiparkinsonici, antireumatici, antitusici, beta-blokatori, sedativi i hipnotici, narkoanalgetici, neuroleptici, bronhospazmolitici, oftalmici ...

      Pesticidi: organofosforni i  organohlorni insekticidi, karbamati, herbicidi, rodenticidi i dr.

    Sredstva zloupotrebe: opojne droge (herioin, morfin ...), amfetaminske droge (ekstazi i sl.), kokain i metaboliti (benzoilekgonin, etilkokain, metilekgonin), prirodni i sintetički kanabinoidi (JWH-073), narkoanalgetici (tramadol, metadon, buprenorfin ...), mefedron, m-CPP, ketamin, 2-CB, GBL, GHB, LSD ...

      Alkohol – Etanol, Metanol

      Enzimi - Acetilholinesteraza (AChE) i Butirilholinesteraza (BChE) 

      Karboksihemoglobin i dr.

     Metode i oprema

Od analitičkih tehnika se primenjuju:

- head-space gasna hromatografija sa plamenojonizujućim detektorom (HS-GC/FID)

- gasna hromatografija sa masenim detektorom (GC/MS)

- ultra-brza tečna hromatografija sa tandem masenim detektorom (UHPLC-MS/MS)

- tečna hromatografija visokih performansi sa photodiode-array detektorom (HPLC/PDA)

- spektrofotometrija (UV/VIS)

- tankoslojna hromatografija (TLC)

- tečno-čvrsta ekstrakcija (SPE)

- tečno-tečna ekstrakcija (T-T)

 

Toksikološka laboratorija svojim visokostručnim kadrom i raspoloživom opremom svaku od navedenih metoda sprovodi precizno i efikasno u skladu sa pravilima struke.

bottom of page